ONLINE NASTAVA u PERZIJSKO-BOSANSKOM KOLEDŽU SA INTERNATOM

Poštovani učenici i roditelji

Nadamo se da ste dobro i zdravo.

Poznato Vam je da se trenutno u Perzijsko-bosanskom mkoledžu sa internatom realizuje ONLINE NASTAVA preko GOOGLE CLASSROOM platforme.

Želim sve učesnike pohvaliti za snalaženje i saradnju, a posebno naše drage učenike i učenice.

Prema uputama iz MONKS-a, Perzijsko-bosanski koledž sa internatom planira preći na platformu OFFICE 365. Profesori su već kreirali timove (predmete), te se od Vas očekuje da pristupite platformi OFFICE 365 i registrujete se u iste.

 
Do kraja ove sedmice ONLINE NASTAVA će se realizirati u staroj platformi, a od ponedeljka 23.03.2020. zvanično bi trebali preći na novu platformu.


Molimo Vas da do četvrtka (19.03.2020.) pokušate sami ostvariti komunikaciju sa profesorima preko nove platforme kako bi ušli spremni u novu sedmicu.

Puno zdravlja.

Koristimo priliku da skrenemo pažnju svim učenicima na njihovu ulogu u realizaciji ONLINE NASTAVE:


- Učenik je dužan da u zakazano vrijeme, a u skladu sa rasporedom časova, pristupi online nastavi i blagovremeno izvršava zadate zadatke u dogovorenim terminima o kojima ga obavještava razrednik i nastavnik. 


- Ukoliko učenik ne pristupi online nastavi u skladu sa rasporedom časova, smatra se da isti nije prisustvovao nastavi. 


- Učenik je dužan donijeti opravdanje ukoliko nije prisustvovao online nastavi. 


- U slučaju poteškoda prilikom pristupa platformi i online nastavi, učenik je dužan kontaktirati razrednika ili administratora. 


- Učenik koji nema pristup internetu dužan je o tome obavijestiti razrednika.

Category: Obavijesti | Views: 31 | Added by: osdulistan | Date:  | Comments (0)

"Perzijsko-bosanski koledž sa internatom" Lješevo bb, Ilijaš, na osnovu Odluke Školskog odbora od
13.12.2019. godine, r a s p i s u j e:

K O N K U R S

za prijem uposlenika na sljedeća radna mjesta

- profesor perzijskog jezika, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2020. godine (12 časova);
- profesor fizike, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2020. godine (10 časova);
- profesor hemije, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2020. godine (4 časa);
- profesor muzičke kulture, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2020. godine (3 časa);
- profesor psihologije, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2020.godine (4 časa);
- profesor pedagogije, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2020. godine (6 časova);
- profesor biologije, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2020. godine (4 časa);
- profesor filozofije sa logikom, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2020. godine (3 časa);
- profesor sociologije i građanskog obrazovanja, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2020. godine (5
časova);
- odgajatelj, (rad sa muškim odjeljenjima), 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2020. godine ;
- pedagog, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2020. godine, puna norma;
- sekretar, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do povratka uposlenice sa porodiljskog odsustva, a najduže do
31.08.2020. godine, puna norma.

Pored općih uslova predviđenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i uslove vezane za odgovarajuću VSS –
rad u Gimnazijama Kantona Sarajevo.
Potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:
1.Obavezna dokumentacija (kopije):

a) svojeručnu potpisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podaci kandidata, tačnom
naznakom za koju poziciju konkurišu i tačno navedenu dokumentaciju koja se prilaže uz prijavu;
b) diploma o stečenoj stručnoj spremi (najmanje zvanje magistra ili zvanje profesora po starom sistemu
obrazovanja);
c) izvod iz matične knjige rođenih;
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci).

2. Dodatnu dokumentaciju (kopije):
Dokumentacija koja se boduje prema „Pravilniku sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim
ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanova na području Kantona Sarajevo“

Kandidati koji budu ispunjavali navedene kriterije biti će pozvani na intervju, koji je obavezan, a kandidati koji
budu izabrani dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje iz javne ustanove u roku od 7 dana od dana obavijesti.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj tel. 033/428-820 i 033/402-204.
Dokumentaciju dostaviti lično ili na adresu "Perzijsko – bosanski koledž sa internatom", Lješevo bb,
71387 Podlugovi – Ilijaš.

 

Category: Obavijesti | Views: 124 | Added by: osdulistan | Date:  | Comments (0)

Perzijsko-bosanski koledž sa internatom" Lješevo bb, Ilijaš, na osnovu Odluke Školskog odbora od 01.07.2019. godine, r a s p i s u j e:

K O N K U R S
za prijem uposlenika na sljedeća radna mjesta

- profesor perzijskog jezika, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2020. godine (12 časa)
- profesor latinskog jezika, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2020. godine (3 časa)
- profesor fizike, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2020. godine (10 časova)
- profesor hemije, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2020. godine (4 časa)
- profesor informatike, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2020. godine (9 časova)
- profesor muzičke kulture, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2020. godine (3 časa)
- profesor likovne kulture, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2020. godine (3 časa)
- profesor psihologije, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2020.godine (4 časova)
- profesor pedagogije, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2020. godine (6 časa)
- profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja, 2 izvršioca na određeno vrijeme, do 30.06.2020. godine (8 časova u muškom i 8 časova u ženskom odjeljenju)
- profesor filozofije sa logikom, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2020. godine (3 časa)
- profesor sociologije i građanskog obrazovanja, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2020. godine (5 časa)
- profesor geografije, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2020. godine (7 časa) - profesor historije, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2020. godine (7 časa)
- pedagog, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2020. godine, puna norma
- sekretar, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do povratka uposlenice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 31.08.2020. godine, puna norma

Pored općih uslova predviđenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i uslove vezane za odgovarajuću VSS – rad u Gimnazijama Kantona Sarajevo.

Potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1.Obavezna dokumentacija (kopije):
a) svojeručnu potpisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podaci kandidata, tačnom naznakom za koju poziciju konkurišu i tačno navedenu dokumentaciju koja se prilaže uz prijavu;
b) diploma o stečenoj stručnoj spremi (najmanje zvanje magistra ili zvanje profesora po starom sistemu obrazovanja);
c) izvod iz matične knjige rođenih;
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci).

2. Dodatnu dokumentaciju (kopije):
a) uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
b) uvjerenje/potvrdu o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje idaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje;
c) uvjerenje/potvrdu o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao;
d) uvjerenje/potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom;
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja;
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini;
g) dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica u skladu sa Zakonom i članom 10. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednji školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo;
h) osobe koje imaju status naveden u članu 10.stav 2. ovog pravilnika obavezni su pored riješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa i priznanavanju statusa dostaviti i uvjerenje /potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne stariju od 6 mjeseci);
i) pozitivna preporuka prethodnog poslodavca;
j) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 44/99).

Kandidati koji budu ispunjavali navedene kriterije biti će pozvani na intervju, koji je obavezan, a kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje iz javne ustanove u roku od 7 dana od dana obavijesti.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj tel. 033/428-820 i 033/403 - 321.
Dokumentaciju dostaviti lično ili na adresu "Perzijsko – bosanski koledž sa internatom", Lješevo bb, 71387 Podlugovi – Ilijaš.

 

Category: Obavijesti | Views: 249 | Added by: osdulistan | Date:  | Comments (0)

Perzijsko-bosanski koledž sa internatom
Lješevo bb
71 387 Podlugovi
033/402 204; 428 820

Poštovani,

Na osnovu odluke Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona
Sarajevo, učenici koji dolaze izvan Kantona Sarajevo, polaganje eksterne mature
mogu prijaviti do 10.06.2019. godine.

Učenici koji dolaze izvan Kantona Sarajevo, trebaju dostaviti sljedeću
dokumentaciju prilikom prijave za polaganje eksterne mature: Izvod iz matične
knjige rođenih, Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi, Uvjerenje o završenom
6., 7., i 8. razredu.
(originali ili skenirano na e-mail: per-col@bih.net.ba)

Napominjemo da se učenici prilikom prijave za polaganje eksterne mature,
ujedno prijavljuju i za besplatnu instruktivnu nastavu za polaganje eksterne mature.

Polaganje eksterne mature predviđeno je za 19.06.2019. i 20.06.2019. godine.

Učenici koji se prijave najkasnije do 10.06.2019. godine imaju pravo na
besplatan boravak u prostorijama „Perzijsko-bosanskom koledžu sa internatom“ koji
uključuje:
- smještaj;
- hranu;
- instruktivnu nastavu za polaganje eksterne mature;
- jednodnevni izlet;
- i sve drugo potrebno tokom boravka.
Dolazak učenika je predviđen za 16.06.2019. godine od 16.00 h.

Za sve detaljne informacije kontakt osobe su:
- Direktor 062-332-299
- Odgajatelj 061 929-685

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje!

 

Category: Dešavanja u školi | Views: 225 | Added by: osdulistan | Date:  | Comments (0)

Perzijsko-bosanski koledž sa internatom
Lješevo bb
71 387 Podlugovi
033/402 204; 428 820

Poštovani,

     Na osnovu odluke Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, učenici koji dolaze izvan Kantona Sarajevo, polaganje eksterne mature mogu prijaviti do 10.06.2019. godine.

     Učenici koji dolaze izvan Kantona Sarajevo, trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju prilikom prijave za polaganje eksterne mature: Izvod iz matične knjige rođenih, Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi, Uvjerenje o završenom 6., 7., i 8. razredu. (originali ili skenirano na e-mail: per-col@bih.net.ba)

     Napominjemo da se učenici prilikom prijave za polaganje eksterne mature, ujedno prijavljuju i za besplatnu instruktivnu nastavu za polaganje eksterne mature.

     Polaganje eksterne mature predviđeno je za 19.06.2019. i 20.06.2019. godine.

     Učenici koji se prijave najkasnije do 10.06.2019. godine imaju pravo na besplatan boravak u prostorijama „Perzijsko-bosanskom koledžu sa internatom“ koji uključuje:

- smještaj;
- hranu;
- instruktivnu nastavu za polaganje eksterne mature;
- jednodnevni izlet;
- i sve drugo potrebno tokom boravka.

Dolazak učenika je predviđen za 16.06.2019. godine od 16.00 h.

Za sve detaljne informacije kontakt osobe su:
- Direktor 062-332-299
- Odgajatelj 061 929-685

 

Category: Dešavanja u školi | Views: 332 | Added by: osdulistan | Date:  | Comments (0)

1 2 3 ... 8 9 »