OGLASNA PLOČA

Na osnovu Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva br:   0/-33-35/0/20 od 12.06.2010. godine., direktor Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom, Lješevo, na sjednici održanoj dana godine,  28.08.2020.  donosi

Broj: 163-K/20

Sarajevo, 28.08.2020. godine

Krizni plan pripravnosti  i  odgovora  na pojavu novog  koronavirusa  (COVID-19)

Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom:

I          DONOŠENJE  KRIZNOG PLANA

Plan se donosi u skladu s Naredborn Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva vezanu za situaciju za koronavirus (COVID-19) i druge slične epidemiološke situacije.

II        OBAVEZE ŠKOLE I RADNIKA

Uvažavajući trenutnu epidemiološku  situaciju u Bosni i Hercegovini  u vezi  sa  pojavorn koronavirusa (COVID-19), te za slučaj sličnih kriznih situacija, a u cilju zaštite života i zdravlja učenika, radnika i  održavanja kontinuiteta  rada Koledža, utvrđuje se prvi stepen  mjera  koje će se provoditi u Koledžu  koje su   dužni primjenjivati  radnici Koledža.

Svi radnici škole su  u obavezi da postupaju shodno naredbarna, instrukcijama, preporukama i  odlukama nadležnih  zdravstvenih  organa i Kriznog štaba, te  da  redovno  prate  iste  putem  sredstava javnog informisanja,  kao i  oglasne ploče škole.

Uprava i direktor Koledža će u zavisnosti od daljeg razvoja situacije u vezi sa koronavirusorn, donositi i  druge odgovarajuće mjere kojim se štiti zdravlje radnika.

U  svrhu adekvatne  primjene ove odluke, direktor škole može  imenovati tim  za upravljanje kriznim situacijama,  koji  će  sve  radnike  obavještavati  putem  elektronske  pošte,  oglasne  ploče  i    na  druge adekvatne načine najnovijim  informacijama  vezanim  za koronavirus  (COVID 19),  kao i  mjerama koje se moraju poštovati prilikorn dolaska, odnosno boravka na poslu/radnorn rnjestu.

Nepostupanje u skladu sa odredbama ove odluke predstavlja težu povredu radnih dužnosti i povredu dužnosti radnika propisanu Pravilnikom o zaštiti na radu.

III       0BAVEZE RODITELJA, UČENIKA, POSJETILACA I DRUGIH STARANAKA

Roditelji, učenici,  posjetioci  i druge stranke koje dolaze  u  škole obavezne su  da slijede i dosljedno primjenjuju  mjere i preporuke kriznih štabova u vezi  sa epidemiološkom  situacijom,  te  da obavezno drže fizičku distancu.

IV       EVIDENCIJA RADNIKA U SLUČAJU OGRANIČENJA VRŠENJA DJELATNOSTI

U  slučaju da nastanu okolnosti ograničenja vršenja djelatnosti (nemogućnost dolaska na posao) o čemu odluku donosi Ministarstvo za obrazovanje, nauku i   mlade Kantona Sarajevo, Koledž će voditi redovnu evidenciju  o radnicima  koji  dolaze  na  posao, radnicima  koji  rade od kuće  i  radnicima koji su  radi zdravstvenog stanja ili drugih okolnosti  upućeni  da ne dolaze na posao.

V         KRETANJE  RADNIKA U/IZVAN  DRŽAVE

Preporučuje se radnicima Koledža da prilikom  putovanja u  državi, kretanja  i  posjeta javnim  mjestima postupaju  u skladu  sa razumom i   preporukama nadležnih  Kriznih štabova,

Ukoliko se neko od radnika vraća sa puta iz zemalja visokog rizika, obavezna je samoizolacija od (14) četmaest dana.

VI       STUPANJE  KRIZNOG  PLANA NA SNAGU

Krizni plan  stupa  na snagu  danom donošenja i   dostavlja se svim  radnicima putem Oglasne ploče, i njegov  sadržaj će se mijenjati i dopunjavati u zavisnosti od izmjene okolnosti i  potrebe postupanja po naredbama i  odlukama nadležnih organa entiteta, kantona ili  lokalnih zajednica.

Direktor Koledža:

Haris Alihodžić