Home » Obavijesti

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Perzijsko-bosanski koledž sa internatom
Ilijaš, Lješevo bb

Dragi učenici, prijavni obrazac za stipendiju i stipendijski ispit možete popuniti na ovom linku!
U slučaju bilo kakvih problema sa prijavom možete nas kontaktirati putem:
e-mail: per-col@bih.net.ba
tel: 033/402-204
ili putem naše facebook stranice

 

Category: Obavijesti | Views: 8 | Added by: osdulistan | Date:  | Comments (0)

Category: Obavijesti | Views: 23 | Added by: osdulistan | Date:  | Comments (0)

Dragi učenici i roditelji,

obavještavarno Vas da je Vlada Kantona  Sarajevo na prijedlog Ministarstva  za obrazovanje, nauku i  mlade Kantona Sarajevo donijela Zaključak, da se  u  školskoj  2019/2020.  godini neće  realizirati  polaganje  eksterne  mature  za  učenike  završnih razreda osnovne škole.

 

U školskoj 2019/2020. godini ekvivalent bodova eksterne mature utvrđuje se na sljedeći način:

za svaki nastavni predmet pojedinačno iz kojeg se polaže eksterna matura:

  1. Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i knjilevnost i Srpski jezik i knjilevnost,
  2. Matematika i
  3. prvi strani jezik

izvršit će se zbrajanje zaključnih ocjena u posljednje 4 godine školovanja (6., 7., 8.

i 9. razred) te dobijeni zbir podijeliti sa brojem 2.

 

Bodovanje učenika vršit će se automatski kroz EMIS sistem na osnovu uspjeha učenika

(6., 7., 8. i 9. razred) kao broj bodova za eksternu maturu.

 

Učenici koji se prijavljuju iz drugih kantona, također će se na isti način bodovati kroz EMIS sistem, po istom modelu kao i u prethodnim školskim godinama. Stoga, molimo učenike koji žele upisati Perzijsko-bosanski koloedž sa internatom, a nisu završili osnovno obrazovanje u Kantonu Sarajevo,  da na vrijeme dostave svoje podatke, kako bi ih mogli blagovremeno upisati u Emis tranzicijsku školu i steći ptavo na online prijave i upis u srednju škole.

Category: Obavijesti | Views: 68 | Added by: osdulistan | Date:  | Comments (0)

Category: Obavijesti | Views: 45 | Added by: osdulistan | Date:  | Comments (0)

O B A V I J E S T

o stipendiranju učenika završnih razreda osnovnih škola

 

Poštovani,

„Perzijsko-bosanski koledž sa internatom“ i ove godine dodjeljuje stipendije učenicima 9. razreda koji žele upisati Gimnaziju „Perzijsko-bosanski koledž sa internatom“, te na taj način želimo pružiti mladim ljudima priliku za uspješnu budućnost.

Svi učenici imaju jednake šanse da, na osnovu svog dosadašnjeg rada, stečenog znanja i sposobnosti, osvoje vrijedne stipendije.

Uprava „Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom“ je u potpunosti svjesna situacije u pogledu epidemije koronavirusa i njenog utjecaja na našu cjelokupnu privredu, te činjenicu da će, nažalost, mnogi naši građani ostati bez posla. Stoga smo odlučili pružiti priliku mladima u ostvarenju svojih ciljeva kroz dodjeljivanje stipendija učenicima koji žele upisati „Perzijsko-bosanski koledž sa internatom“ na sljedeći način:

  1. Prvih 10 učenika generacije (nakon obavljenog intervjua) – stipendiju u iznosu 100% od predviđenih troškova školovanja.
  2. Prvih 10 odličnih učenika (nakon obavljenog intervjua) sa prosjekom iznad 4,50 – stipendiju u iznosu 50% od predviđenih troškova školovanja.
  3. Učenicima koji na prethodna dva načina ne ostvare stipendije, ili nisu završili osnovno obrazovanje odličnim uspjehom, bit će ponuđeno da na osnovu stečenog znanja i sposobnosti, osvoje vrijedne stipendije kroz prijemni ispit za stipendiju.

Svi zainteresirani učenici trebaju ispunit obrazac u prilogu, kako bismo blagovremeno unijeli njihove prijave u EMIS bazu te isti poslati na naš e-mail: per-col@bih.net.ba.

Prijemnom ispitu za stipendiju mogu pristupiti učenici 9. razreda osnovne škole. Mjesto održavanja ... Pročitaj više »

Attachments: Image 1
Category: Obavijesti | Views: 48 | Added by: osdulistan | Date:  | Comments (0)

Perzijsko-bosanski koledž sa internatom" Lješevo bb, Ilijaš, na osnovu Odluke Školskog odbora od 03.01.2019. godine, r a s p i s u j e:

K O N K U R S

za prijem uposlenika na sljedeća radna mjesta

1. Profesor muzičke kulture, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2019. godine (2 časa)

2. Profesor latinskog jezika, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2019. godine (3 časa)

3. Profesor psihologije, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2019.godine (8 časova)

4. Profesor pedagogije, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2019. godine (2 časa)

5. Profesor filozofije sa logikom, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2019. godine (3 časa)

6. Profesor sociologije i građanskog obrazovanja, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2019. godine (4 časa)

7. Profesor geografije, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2019. godine (4 časa)

8. Profesor likovne kulture, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2019. godine (2 časa)

9. Profesor historije, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2019. godine (4 časa)

10. Pedagog, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2019. godine ( 8 sati dnevno)

Pored općih uslova predviđenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i uslove vezane za odgovarajuću VSS – rad u Gimnazijama Kantona Sarajevo.

Potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1.Obavezna dokumentacija (kopije):

a) svojeručnu potpisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacma kandidata, tačnom naznakom za koju poziciju konkurišu i tačno navedeom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs;

b) diploma o stečenoj stručnoj spremi (najmanje zvanje magistra ili zvanje profesora po starom sistemu obrazovanja);

c) izvod iz matične knjige rođenih;

d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci).

2. Dodatna dokumentaciju (kopije):

a) uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

b) uvjerenje/potvrdu o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje;

c) uvjerenje/potvrdu o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao;

d) uvjerenje/potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom;

e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja;

f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini;

g) dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica u skladu sa Zakonom i članom 10. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo;

h) osobe koje imaju status naveden u članu 10.stav 2. ovog Pravilnika obavezni su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa i priznanavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne stariju od 6 mjeseci);

i) pozitivna preporuka prethodnog poslodavca;

j) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169-170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 44/99).

Kandidati koji budu ispunjavali navedene kriterije biti će pozvani na intervju, koji je obavezan, a kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje iz javne ustanove u roku od 7 dana od dana obavijesti.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja (20.02.2019.).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj tel. 033/428-820 i 033/403 - 321.

Dokumentaciju dostaviti lično ili na adresu "Perzijsko – bosanski koledž sa internatom", Lješevo bb, 71387 Podlugovi – Ilijaš.

 

Category: Obavijesti | Views: 234 | Added by: osdulistan | Date:  | Comments (0)

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo

Perzijsko – bosanski koledž sa internatom

Ilijaš, Lješevo bb

tel: 033-402-204
fax: 033-402-487
e-mail: per-col@bih.net.ba
web: www.pbk.edu.ba
žiro-račun: 1602000000351163

"Perzijsko-bosanski koledž sa internatom" Lješevo bb, Ilijaš, iskazuje potrebu za angažmanom:

- profesora filozofije na tri (3) časa sedmično;
- profesora sociologije na šest (6) časova sedmično.


Pored općih uslova predviđenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i uslove vezane za odgovarajuću VSS – rad u Gimnazijama Kantona Sarajevo.


Potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:
1.Obavezna dokumentacija (kopije):
   a) diploma o stečenoj stručnoj spremi (najmanje zvanje magistra ili zvanje profesora po starom sistemu obrazovanja);
   b) izvod iz matične knjige rođenih;
   c) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci).


Kandidati koji budu ispunjavali navedene kriterije biti će pozvani na intervju, koji je obavezan, a kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje iz javne ustanove u roku od 7 dana od dana obavijesti.


Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj tel. 033/428-820 i 033/402 - 204.
Dokumentaciju dostaviti lično ili na adresu "Perzijsko – bosanski koledž sa internatom", Lješevo bb, 71387 Podlugovi – Ilijaš.

 

 

Category: Obavijesti | Views: 415 | Added by: osdulistan | Date:  | Comments (0)

K O N K U R S

 

Category: Obavijesti | Views: 427 | Added by: osdulistan | Date:  | Comments (0)

Na osnovu člana 73. Zakona o srednjem obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo 23/17) „Perzijsko-bosanski koledž sa internatom raspisuje:

 

 

K O N K U R S

za upis učenika u I razred u školskoj 2018/2019.godine.

Drugi upisni rok za školsku 2018/2019. godinu počinje 09.07.2018. godine do 15.07.2018. godine. „Perzijsko-bosanski koledž sa internatom“ u školsku 2018/2019. godine upisuje 2 odjeljenje po 24 učenika.

Dokumentacija potrebna za upis u prvi razred „Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom“ u školsku 2018./2019. godinu:

- Zahtjev za upis (popunjava se u prostorijama Koledža)
- Svjedodžba o završenom IX razredu
- Uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi
- Uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi
- Izvod iz matične knjige rođenih (orginal ili ovjerena kopija)
- Druga dokumentacija relevantna za utvrđivanje broja bodova prema kriterijumu iz Konkursa.

Dokumentacija se predaje od 09.07.2018. godine do 15.07.2018. godine. do 13:00 h u kancelariji sekretara Koledža.

Učenici koji apliciraju putem konkursa i budu primljeni, imaju obavezu on-line apliciranja za upis.

   
Category: Obavijesti | Views: 419 | Added by: osdulistan | Date:  | Comments (0)

„Perzijsko-bosanski koledž sa internatom“ organizuje „Dane otvorenih vrata“ i
tom prilikom će biti orgranizovana instruktivna nastava za polaganje eksterne
mature.
Instruktivna nastava za eksternu maturu organizovati će se 18.06.2018. i 19.06.2018.
godine u prostorijama „Perzijsko-bosankog koledža sa internatom.
Polaganje eksterne mature predviđeno je za 20.06.2018. i 21.06.2018.godine.
Potrebno je da svi zainteresovani učenici ispune prijavni obrazac koji se nalazi na
web sajtu škole te isti poslati na e-mail: per-col@bih.net.ba.
Učenici koji se prijave najkasnije do 11.06.2018. godine imaju pravo na
besplatan boravak u prostorijama „Perzijsko-bosanskom koledžu sa internatom“ koji
uključuje:
- smještaj;
- hranu;
- instruktivnu nastavu za polaganje eksterne mature;
- jednodnevni izlet;
- i sve drugo potrebno tokom boravka.
Dolazak učenika je predviđen za 17.06.2018.godine poslije 16.00 h.

Za sve detaljnije informacije kontakt osobe su:
- Direktor 062-332-299
- Odgajatelj 061 929-685
* Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE.

Category: Obavijesti | Views: 366 | Added by: osdulistan | Date:  | Comments (0)

1 2 »