Home » Obavijesti

„Perzijsko-bosanski koledž sa internatom"

Lješevo bb, 71 387 Podlugovi

033 428 820, 061 484 860

 

O  B  A  V  I  J  E  S  T

         Poštovani roditelji, prijatelji

Kao što Vam je već poznato „Perzijsko-bosanski koledž sa internatom”, Osnovna škola „Đulistan” i Predškolska ustanova „Behar” na svojoj trpezi koriste isključivo halal-proizvode i proizvode domaćih proizvođača.

         Koristimo se prilikom da Vam se iskreno zahvalimo na dosadašnjoj saradnji. Drago nam je da nismo jedini koji istinski brinu o našoj omladini, i o nama samima.

         Želimo Vas obavijestiti da se i ove godine vrše uplate za klanje kurbana za potrebe kuhinje Koledža. Cijena kurbana iznosi 350,00 KM, a vaše uplate možete izvršiti na blagajni „Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom“ ili na broj žiroračuna u Vakufskoj banci:

1602000000351163

sa naznakom „Uplata za kurban, 2020.“

         Ukoliko želite da preuzmete svoj dio kurbana, kontaktirajte nas na broj telefona          061 484 - 860 (g. Medžid).

Također, Vas obavještavamo da možete donirati i dio kubabnskog mesa za potrebe kuhinje Koledža u samim prostorijama Koledža od prvog do trećeg dana kurban bajrama.

         Da Vas Uzvišeni Allah (dž.š.) nagradi za sav dosadašnji i budući trud, te da Vas obaspe Svojom neizmjernom milošću.

         Mahsuz selam

Category: Obavijesti | Views: 57 | Added by: osdulistan | Date:  | Comments (0)

Dragi učenici, poštovani roditelji,

drugi konkursni rok za online upis učenika u prvi razred Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom počinje 25. juna od 9.00h, i traje do 29. juna 2020. godine do 16.00h.

Upis u drugom konkursnom roku se obavlja isključivo putem online sistema www.upis.emis.edu.ba sa već dodjeljenim šiframa.

Učenici koji pristupe drugom konkursnom roku imat će pravo:
- prvi izbor – 25. juna
- prvi reizbor – 26. juna
- drugi reizbor i ujedno posljednji – 29. juna

Odličnim učenicima obezbijeđena stipendija u 100% iznosu troškova školovanja.

Vrlodobrim učenicima obezbijeđena stipendija u 50% iznosu troškova školovanja i više.

 

 Postani i ti član sretne porodice „Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom“!

Category: Obavijesti | Views: 62 | Added by: osdulistan | Date:  | Comments (0)

K O N K U R S

za upis učenika u I razred u školskoj 2020/2021. godine.

 

Prvi upisni rok za školsku 2020/2021.  godinu počinje 15.06.2020. godine i traje do 22.06.2020 godine.

„Perzijsko-bosanski koledž sa internatom“ u školsku 2020/2021. godine upisuje 2 odjeljenja po 24 učenika.

Dokumentacija potrebna za upis u prvi razred „Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom“ u školsku 2020/2021. godinu:

Category: Obavijesti | Views: 101 | Added by: osdulistan | Date:  | Comments (0)

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Perzijsko-bosanski koledž sa internatom
Ilijaš, Lješevo bb

Dragi učenici, prijavni obrazac za stipendiju i stipendijski ispit možete popuniti na ovom linku!
U slučaju bilo kakvih problema sa prijavom možete nas kontaktirati putem:
e-mail: per-col@bih.net.ba
tel: 033/402-204
ili putem naše facebook stranice

 

Category: Obavijesti | Views: 68 | Added by: osdulistan | Date:  | Comments (0)

Category: Obavijesti | Views: 75 | Added by: osdulistan | Date:  | Comments (0)

Dragi učenici i roditelji,

obavještavarno Vas da je Vlada Kantona  Sarajevo na prijedlog Ministarstva  za obrazovanje, nauku i  mlade Kantona Sarajevo donijela Zaključak, da se  u  školskoj  2019/2020.  godini neće  realizirati  polaganje  eksterne  mature  za  učenike  završnih razreda osnovne škole.

 

U školskoj 2019/2020. godini ekvivalent bodova eksterne mature utvrđuje se na sljedeći način:

za svaki nastavni predmet pojedinačno iz kojeg se polaže eksterna matura:

  1. Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i knjilevnost i Srpski jezik i knjilevnost,
  2. Matematika i
  3. prvi strani jezik

izvršit će se zbrajanje zaključnih ocjena u posljednje 4 godine školovanja (6., 7., 8.

i 9. razred) te dobijeni zbir podijeliti sa brojem 2.

 

Bodovanje učenika vršit će se automatski kroz EMIS sistem na osnovu uspjeha učenika

(6., 7., 8. i 9. razred) kao broj bodova za eksternu maturu.

 

Učenici koji se prijavljuju iz drugih kantona, također će se na isti način bodovati kroz EMIS sistem, po istom modelu kao i u prethodnim školskim godinama. Stoga, molimo učenike koji žele upisati Perzijsko-bosanski koloedž sa internatom, a nisu završili osnovno obrazovanje u Kantonu Sarajevo,  da na vrijeme dostave svoje podatke, kako bi ih mogli blagovremeno upisati u Emis tranzicijsku školu i steći ptavo na online prijave i upis u srednju škole.

Category: Obavijesti | Views: 134 | Added by: osdulistan | Date:  | Comments (0)

Category: Obavijesti | Views: 88 | Added by: osdulistan | Date:  | Comments (0)

O B A V I J E S T

o stipendiranju učenika završnih razreda osnovnih škola

 

Poštovani,

„Perzijsko-bosanski koledž sa internatom“ i ove godine dodjeljuje stipendije učenicima 9. razreda koji žele upisati Gimnaziju „Perzijsko-bosanski koledž sa internatom“, te na taj način želimo pružiti mladim ljudima priliku za uspješnu budućnost.

Svi učenici imaju jednake šanse da, na osnovu svog dosadašnjeg rada, stečenog znanja i sposobnosti, osvoje vrijedne stipendije.

Uprava „Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom“ je u potpunosti svjesna situacije u pogledu epidemije koronavirusa i njenog utjecaja na našu cjelokupnu privredu, te činjenicu da će, nažalost, mnogi naši građani ostati bez posla. Stoga smo odlučili pružiti priliku mladima u ostvarenju svojih ciljeva kroz dodjeljivanje stipendija učenicima koji žele upisati „Perzijsko-bosanski koledž sa internatom“ na sljedeći način:

  1. Prvih 10 učenika generacije (nakon obavljenog intervjua) – stipendiju u iznosu 100% od predviđenih troškova školovanja.
  2. Prvih 10 odličnih učenika (nakon obavljenog intervjua) sa prosjekom iznad 4,50 – stipendiju u iznosu 50% od predviđenih troškova školovanja.
  3. Učenicima koji na prethodna dva načina ne ostvare stipendije, ili nisu završili osnovno obrazovanje odličnim uspjehom, bit će ponuđeno da na osnovu stečenog znanja i sposobnosti, osvoje vrijedne stipendije kroz prijemni ispit za stipendiju.

Svi zainteresirani učenici trebaju ispunit obrazac u prilogu, kako bismo blagovremeno unijeli njihove prijave u EMIS bazu te isti poslati na naš e-mail: per-col@bih.net.ba.

Prijemnom ispitu za stipendiju mogu pristupiti učenici 9. razreda osnovne škole. Mjesto održavanja ... Pročitaj više »

Attachments: Image 1
Category: Obavijesti | Views: 86 | Added by: osdulistan | Date:  | Comments (0)

Perzijsko-bosanski koledž sa internatom" Lješevo bb, Ilijaš, na osnovu Odluke Školskog odbora od 03.01.2019. godine, r a s p i s u j e:

K O N K U R S

za prijem uposlenika na sljedeća radna mjesta

1. Profesor muzičke kulture, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2019. godine (2 časa)

2. Profesor latinskog jezika, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2019. godine (3 časa)

3. Profesor psihologije, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2019.godine (8 časova)

4. Profesor pedagogije, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2019. godine (2 časa)

5. Profesor filozofije sa logikom, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2019. godine (3 časa)

6. Profesor sociologije i građanskog obrazovanja, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2019. godine (4 časa)

7. Profesor geografije, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2019. godine (4 časa)

8. Profesor likovne kulture, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2019. godine (2 časa)

9. Profesor historije, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2019. godine (4 časa)

10. Pedagog, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2019. godine ( 8 sati dnevno)

Pored općih uslova predviđenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i uslove vezane za odgovarajuću VSS – rad u Gimnazijama Kantona Sarajevo.

Potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1.Obavezna dokumentacija (kopije):

a) svojeručnu potpisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacma kandidata, tačnom naznakom za koju poziciju konkurišu i tačno navedeom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs;

b) diploma o stečenoj stručnoj spremi (najmanje zvanje magistra ili zvanje profesora po starom sistemu obrazovanja);

c) izvod iz matične knjige rođenih;

d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci).

2. Dodatna dokumentaciju (kopije):

a) uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

b) uvjerenje/potvrdu o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje;

c) uvjerenje/potvrdu o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao;

d) uvjerenje/potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom;

e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja;

f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini;

g) dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica u skladu sa Zakonom i članom 10. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo;

h) osobe koje imaju status naveden u članu 10.stav 2. ovog Pravilnika obavezni su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa i priznanavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne stariju od 6 mjeseci);

i) pozitivna preporuka prethodnog poslodavca;

j) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169-170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 44/99).

Kandidati koji budu ispunjavali navedene kriterije biti će pozvani na intervju, koji je obavezan, a kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje iz javne ustanove u roku od 7 dana od dana obavijesti.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja (20.02.2019.).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj tel. 033/428-820 i 033/403 - 321.

Dokumentaciju dostaviti lično ili na adresu "Perzijsko – bosanski koledž sa internatom", Lješevo bb, 71387 Podlugovi – Ilijaš.

 

Category: Obavijesti | Views: 290 | Added by: osdulistan | Date:  | Comments (0)

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo

Perzijsko – bosanski koledž sa internatom

Ilijaš, Lješevo bb

tel: 033-402-204
fax: 033-402-487
e-mail: per-col@bih.net.ba
web: www.pbk.edu.ba
žiro-račun: 1602000000351163

"Perzijsko-bosanski koledž sa internatom" Lješevo bb, Ilijaš, iskazuje potrebu za angažmanom:

- profesora filozofije na tri (3) časa sedmično;
- profesora sociologije na šest (6) časova sedmično.


Pored općih uslova predviđenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i uslove vezane za odgovarajuću VSS – rad u Gimnazijama Kantona Sarajevo.


Potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:
1.Obavezna dokumentacija (kopije):
   a) diploma o stečenoj stručnoj spremi (najmanje zvanje magistra ili zvanje profesora po starom sistemu obrazovanja);
   b) izvod iz matične knjige rođenih;
   c) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci).


Kandidati koji budu ispunjavali navedene kriterije biti će pozvani na intervju, koji je obavezan, a kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje iz javne ustanove u roku od 7 dana od dana obavijesti.


Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj tel. 033/428-820 i 033/402 - 204.
Dokumentaciju dostaviti lično ili na adresu "Perzijsko – bosanski koledž sa internatom", Lješevo bb, 71387 Podlugovi – Ilijaš.

 

 

Category: Obavijesti | Views: 462 | Added by: osdulistan | Date:  | Comments (0)

1 2 »