PROGRAM I KRITERIJI ZA UPIS I POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA UČENIKA U PRVI RAZRED

PERZIJSKO-BOSANSKOG KOLEDŽA SA INTERNATOM

I OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Pravo upisa u prvi razred Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom)

(1)  Pravo upisa u prvi razred Perzijsk-bosanskog koledža sa internatom imaju učenici sa završenom osnovnom školom, koji  nisu  stariji  od  18  godina,  odnosno  koji  do  kraja  tekuće  kalendarske godine ne navršavaju više od 18 godina života.

Član 2.

(Upis, prijem i obrada dokumentacije)

(1) Perzijsko-bosanski koledž sa internatom vrši upis učenika u prvi razred u skladu sa Planom upisa učenika u srednje škole Kantona Sarajevo, koji na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, donosi Vlada Kantona Sarajevo.

(2) Izmjene i dopune odnosno proširenje Plana upisa iz stava (1) može odobriti samo Školski odbor Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom i Vlada Kantona Sarajevo.

(3) Prijava i upis kandidata u prvi razred Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom provodi se putem Informacionog sistema za online prijave i upis u srednje škole.

(4) Rang-lista  svih  kandidata  i  učenika  primljenih  u  prvi  razred  Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom objavljuje  se  putem Informacionog sistema za online prijave i upis u srednje škole kao i na oglasnoj tabli i WEB-stranici škole.

Član 3.

(Uslovi za upis)

  • Upis učenika u prvi razred srednjih škola vrši se pod istim uslovima za sve učenike državljane Bosne i Hercegovine, povratnike iz inostranstva, kao i za strane državljane i lica bez državljanstva u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju.

Član 4.

(Konkurs)

(1) Izbor kandidata za upis u Perzijsko-bosanski koledž sa internatom vrši se na osnovu Konkursa za upis učenika u prvi razred.

(2) Konkurs iz stava (1) raspisuje škola i Ministarstvo.

(3) Prvi konkurs za upis učenika u prvi razred Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom javno se objavljuje, kao i na zvaničnoj web stranici škole, najkasnije dva mjeseca prije početka naredne školske godine i otvoren je najmanje sedam radnih dana.

(4) Škola raspisuje drugi konkurs ukoliko se ne popune planirana mjesta u prvom konkursnom roku, u skladu sa Planom upisa iz člana 2., najkasnije 15 dana prije početka školske godine i otvoren je najmanje tri radna dana.

Član 5.

(Dodatni uslovi za upis u Perzijsko-bosanski koledž sa internatom)

(1) Kandidati koji konkurišu u Perzijsko-bosanski koledž sa internatom polažu prijemni ispit, koji će se realizirati najkasnije dva dana prije završetka on-line upisa.

(2) Mjesto i satnica polaganja prijemnog ispita za kandidate koji konkurišu u Perzijsko-bosanski koledž sa internatom, objavljuju se na oglasnoj tabli i WEB-stranici škole.

(3) Rezultate prijemnog ispita unosi škola putem Informacionog sistema on-line prijava i upisa u srednje škole.

(4) U slučaju da kandidat bude ocijenjen sa negativnom ocjenom iz bilo  kojeg  dijela prijemnog ispita (ne ostvari iz svakog dijela prijemnog ispita minimalno 40% bodova), smatra se da nije položio prijemni ispit.

(5) Program i kriteriji za polaganje prijemnog ispita će biti objavljeni na oglasnoj tabli i Web-stranici škole.

(6) Program polaganja prijemnog ispita u Perzijsko-bosanskom koledžu sa internatom, način ocjenjivanja u smislu eliminatornosti i kriterije vrednovanja rezultata, utvrđuje nastavničko vijeće škole najkasnije sedam dana prije testiranja.

(7) Prijemni ispit se polaže pred stručnom komisijom koju imenuje nastavničko vijeće škole.

(8) Program i kriteriji za polaganje prijemnog ispita će biti objavljeni na oglasnoj table i web-stranici škole.

(9) Sadržaji polaganja prijemnog ispita za Perzijsko-bosanski koledž sa internatom su:

a)    Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost,

b)    Matematika,

c)    prvi strani jezik,

(10) Na prijemnom ispitu moguće je ostvariti maksimalno 30 bodova (po 10 bodova iz svakog dijela ispita), a minimalno 40% iz svakog dijela ispita.

(11) Polaganje je predviđeno prema sljedećem rasporedu:

14.6.2021. u 11 sati Test iz BOSANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

15.6.2021. u 11 sati Test iz MATEMATIKE

15.6.2021. u 13 sati Test iz ENGLESKOG JEZIKA

(12) Vrijeme i mjesto izrade testa:

Mjesto: Perzijsko-bosanski koledž sa internatom, Lješevo bb, 71380 Ilijaš,

Vrijeme: Vrijeme izrade testa za svaki dio ispita je 60 minuta.

 (13) Prijemni ispit se polaže pred stručnim komisijama koje imenuje nastavničko vijeće škole, a čine ih:

a) Komisija za Bosanski, srpski, hrvatski jezik i književnost: članovi jezičkog aktiva u kojoj je ispitivač profesor bosanskog srpskog hrvatskog jezika i književnosti

b) Komisija za Matematiku: članovi prirodnog aktiva u kojoj je ispitivač profesor matematike,

c) Komisija za Engleski jezik: članovi jezičkog aktiva u kojoj je ispitivač profesor engleskog jezika.

 (14)  Rezultate prijemnog ispita škola unosi u Informacioni sistem Emis, proporcionalno odobrenom broju bodova.

Član 6.

(Sadržaj prijave za upis)

(1) Za prijavu za upis u prvi razred Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom kandidat je dužan predati u školi sljedeća dokumenta, najkasnije 4 (četri) dana od dana objave rezultata on-line upisa:

a)   prijavu za upis;

b)    izvod iz matične knjige rođenih – ovjerena kopija

c)    svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi – originalna dokumenta;

d)    uvjerenje o uspjehu učenika u VI, VII i VIII razredu osnovne škole –                   originalna dokumenta;

e)    uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi – originalna                      dokumenta;

f)     druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova prema važećim kriterijima.

II  KRITERIJI

Član 7.

(Kriteriji za upis)

(1) Upis učenika u srednje škole vrši se na osnovu sljedećih kriterija:

       a)  uspjeha na stipendijskom-prijemnom ispitu;

       b)  općeg uspjeha kandidata postignutog u VI, VII, VIII i IX razredu osnovne škole;

       c)  rezultata postignutog na ispitima eksterne mature/ekvivalent bodova;

       d)  rezultata postignutih na kantonalnim, te takmičenjima na nivou entiteta u BiH,   

             BiH, kao i   na međunarodnim takmičenjima.

Član 8.

(Broj bodova po osnovu prijemnog ispita)

  • Na stipendijskom-prijemnom ispitu moguće je ostvariti maksimalno 30 bodova,
  • Stipendijski-prijemni ispit je eliminatoran.
  • U slučaju da kandidat nije ostvario minimalno 40% bodova is svakog dijela prijemnog ispita, smatra se da nije položio prijemni ispit


Član 9.

(Broj bodova po osnovu rezultata tokom školovanja)

  • Za kandidate koji konkurišu u Perzijsko-bosanski koledž sa internatom, broj bodova po osnovu rezultata postignutog na ispitima eksterne mature i uspjeha u osnovnoj školi utvrđuje se na slijedeći način:
  1. Opći uspjeh u VI, VII, VIII i IX razredu osnovne škole boduje se sa          maksimalno 50 bodova, tako da se zbir prosječnih ocjena svedenih na dvije           decimale u VI, VII, VIII i IX razredu osnovne škole pomnoži sa brojem 2,50.
  2. Uspjeh iz predmeta Bosanski/Srpski/Hrvatski jezik i književnost, Matematike i prvog stranog jezika boduje se sa 20 bodova, tako što se saberu ocjene dobijene u VIII i IX razredu osnovne škole te se zbir pomnoži brojem 0,67.
  3. Rezultat postignut na ispitima eksterne mature boduje se sa maksimalno 30  

              bodova/ekvivalent.

Član 10.

(Bodovi osvojeni na takmičenjima)

  • Za jedno od osvojenih mjesta na kantonalnom takmičenju učenika osnovnih škola dobije se slijedeći broj bodova:

a)  za osvojeno prvo mjesto 3 boda,

b)  za osvojeno drugo mjesto 2 boda i

c)  za osvojeno treće mjesto 1 bod.

(2) Za jedno od osvojenih mjesta na takmičenju učenika osnovnih škola na nivou entiteta u BiH i BiH dobije se slijedeći broj bodova:

a)  za osvojeno prvo mjesto 4 boda,

b)  za osvojeno drugo mjesto 3 boda i

c)  za osvojeno treće mjesto 2 boda.

(3) Za jedno od osvojenih mjesta na međunarodnom takmičenju učenika osnovnih škola dobije se slijedeći broj bodova:

a)  za osvojeno prvo mjesto 5 bodova,

b)  za osvojeno drugo mjesto 4 boda i

c)  za osvojeno treće mjesto 3 boda.

(4) Ukupan broj bodova koje učenik dobije po osnovu takmičenja iz ovog člana ne može preći 10 bodova.

Član 11.

(Potreban broj bodova za upis)

(1) Za svakog kandidata koji konkuriše za prijem u prvi razred Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom utvrđuje se ukupan broj bodova po osnovu rezultata navedenih u članovima 8, 9 i 10.

(2) Za upis u Perzijsko-bosanski koledž sa internatom učenik po svim osnovama mora imati minimalno 78 bodova.

Član 12.

(Uslov za upis učenika  iz inostranstva)

  • Ako je učenik završio osnovnu školu u inostranstvu i ako nema predmeta u VIII i IX razredu, odnosno u zadnja dva razreda osnovne škole, koji se boduju kao predmeti značajni za gimnaziju, onda se umjesto ocjena iz tih predmeta uzima prosječna ocjena iz svih predmeta u zadnja dva razreda osnovne škole.

(3) Ako je učenik završio osnovnu školu u inostranstvu ili ako dolazi iz registrovane osnovne škole sa područja Bosne i Hercegovine koja realizira nastavne planove i programe drugih država ili asocijacija država, onda se pri upisu u prvi razred umjesto bodova postignutih na ispitima eksterne mature, upisuju bodovi koji se dobiju tako što se u obzir uzima zbir općeg uspjeha u posljednja četiri razreda osnovne škole, koji se pomnoži sa 1,50.

Ilijaš, 4.6.2021.