Revidirani krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19)

Na osnovu Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva br:   0/-33-35/0/20 od 12.06.2020. godine, te na osnovu Preporuka za škole u kontekstu COVID-19 za školsku 2021/2022. godinu, direktor Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom, Lješevo, 9.9.2021.  donosi

Broj: 166-K/21

Ilijaš, 9.9.2021. godine

Revidirani krizni plan pripravnosti i  odgovora  na pojavu novog  koronavirusa  (COVID-19)

Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom:

I          DONOŠENJE  KRIZNOG PLANA

Plan se donosi u skladu s Naredborn Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva vezanu za situaciju za koronavirus (COVID-19) i druge slične epidemiološke situacije.

II         OBAVEZE ŠKOLE I RADNIKA

Uvažavajući trenutnu epidemiološku  situaciju u Bosni i Hercegovini  u vezi  sa  pojavorn koronavirusa (COVID-19), te za slučaj sličnih kriznih situacija, a u cilju zaštite života i zdravlja učenika, radnika i  održavanja kontinuiteta  rada Koledža, utvrđuje se prvi stepen  mjera  koje će se provoditi u školi i koje su  dužni primjenjivati  radnici Koledža.

 • Škola je dužna sprovesti edukaciju uposlenika prije početka nastavnog procesa uključujući simptome, kako se prenosi i kako spriječiti prenos.
 • Razrednici odjeljenja su dužni informirati roditelje na porvom roditeljskom sastanku  roditelja o COVID-19 te preporučiti ugledne izvore kao što su zdravstvene ustanove, SZO I UNICEF. Razrednici održavaju najmanje jednom u dvije sedmine informativne sastanke sa roditeljima, uz mogućnost dobijanja dodatnih termina za informacije i konsultacije.
 • Razrednici/profesori su dužni na prvom času educirati učenike o COVID-19, uključujući simptome, kako se prenosi i kako spriječiti prenos, te ukazati na pojavu lažnih informacija/mitova koji mogu kružiti usmenim putem ili online.
 • Sjednice stručnih organa škole, sastanci Vijeća roditelj/učenika, roditeljski i informativni sastanci održavaju se online ili uživo u skladu sa preporukama i smjernicama kriznih štabova u pogledu dozvoljenog broja osoba u zatvorenom prostoru.

Svi radnici škole su  u obavezi da postupaju shodno naredbarna, instrukcijama, preporukama i  odlukama nadležnih  zdravstvenih  organa i Kriznog štaba, te  da  redovno  prate  iste  putem  sredstava javnog informisanja,  kao i  oglasne ploče škole.

 • Obavezno je nošenje maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema sve vrijeme za sve osobe koje borave u školi, osim soba koje imaju problem sa disanjem, osoba kojima je potrebna pomoć druge osobe, te učenicima koji su na nastavi iz predmeta Sport.
 • Nastava se realizuje u prvoj smjeni sa početkom u 08,00 h u jednoj učionici za jedno odjeljenje.
 • Mali odmor traje 5 minuta, a veliki odmor 20 minuta. Mali odmor učenici koriste u učionici, a veliki odmor koriste za obrok. Za stolom dok objeduju razmak između stolavo mora biti 2m od ivice jednog stola do ivice drugog stola, a razmak između učenika minimalno 1m. nastojati što manje da se miješaju grupe.
 • Obezbijediti sredstva za dezinfekciju od ulaza te u svim učionicama, hodnicima, internatima, mokrim čvorovima i sanitarijama.
 • Prostorije dezinficirati ujutro i nakon nastave. Temeljita dezinfekcija se vrši u večernjim satima. Provjetravati prostore kad god je to moguće.

Uprava i direktor Koledža će u zavisnosti od daljeg razvoja situacije u vezi sa koronavirusorn, donositi i druge odgovarajuće mjere kojim se štiti zdravlje radnika.

U svrhu adekvatne  primjene ove odluke, direktor škole može  imenovati tim  za upravljanje kriznim situacijama,  koji  će  sve  radnike  obavještavati  putem  elektronske  pošte,  oglasne  ploče  i    na  druge adekvatne načine najnovijim  informacijama  vezanim  za koronavirus  (COVID 19),  kao i  mjerama koje se moraju poštovati prilikorn dolaska, odnosno boravka na poslu/radnorn rnjestu.

Nepostupanje u skladu sa odredbama ove odluke predstavlja težu povredu radnih dužnosti i povredu dužnosti radnika propisanu Pravilnikom o zaštiti na radu.

III       0BAVEZE RODITELJA, UČENIKA, POSJETILACA I DRUGIH STARANAKA

Roditelji, učenici,  posjetioci  i druge stranke koje dolaze  u  školu obavezne su  da slijede i dosljedno primjenjuju  mjere i preporuke kriznih štabova u vezi  sa epidemiološkom  situacijom,  te  da obavezno drže propisanu fizičku distancu.

Dolazak roditelja/staratelja u školu potrebno je svesti na razumnu mjeru, a dolazak osoba koje nisu radnici škole ili roditelji svesti na minimum.

IV       EVIDENCIJA RADNIKA U SLUČAJU OGRANIČENJA VRŠENJA DJELATNOSTI

U  slučaju da nastanu okolnosti ograničenja vršenja djelatnosti (nemogućnost dolaska na posao) o čemu odluku donosi Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, Koledž će voditi redovnu evidenciju  o radnicima  koji  dolaze  na  posao, radnicima  koji  rade od kuće  i  radnicima koji su  radi zdravstvenog stanja ili drugih okolnosti  upućeni  da ne dolaze na posao.

V         KRETANJE RADNIKA U/IZVAN DRŽAVE

Preporučuje se radnicima Koledža da prilikom  putovanja u  državi, kretanja  i  posjeta javnim  mjestima postupaju  u skladu  sa razumom i   preporukama nadležnih  Kriznih štabova,

Ukoliko se neko od radnika vraća sa puta iz zemalja visokog rizika, obavezna je samoizolacija od (14) četmaest dana.

VI         ZDRAVSTVENO-EPIDEMIOLOŠKE SMJERNICE U OKVIRU ORGANIZACIJE RADA ŠKOLE

 • Radnici, roditelji i učenici škole dužni su se pridržavati svih propisanih epidemioloških mjera, preporuka i smjernica nadležnih organa i institucija.
 • Roditelji su dužni na dnevnoj bazi kontrolisati tjelesnu temperature učenika prije i poslije nastave.
 • Obaveza je roditelja da ne šalju učenike, niti da dolaze u pratnji učenika, ukoliko imaju bilo kakve simptome COVID-19 ili sezonske gripe (povišena tjelesna temperature, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa) te ukoliko su imali bliski kontakt sa inficiranom osobom i/ili ukoliko im je izrečena mjera samoizolacije.
 • Ukoliko učenik u školi razvije bilo koji od simptoma COVID-19 ili sezonske gripe, učenik se izoluje u posebnu prostoriju, a nastavnik kontaktira drugo ovlašteno lice: PEDAGOG, ODGAJATELJ ILI DIREKTOR.
 • Dok ovlašteno lice kontaktira roditelje/staratelje da preuzmu dijete, učeniku se obezbjeđuje briga u školi.
 • Ukoliko se potvrdi infekcija COVID-19 kod učenika i/ili nastavnika-ostalih uposlenika, ostatak odjeljenja nastavlja raditi po ustaljenom modelu uz poštivanje svih epidemioloških mjera. Škola je dužna voditi evidenciju o broju učenika i radnika oboljelih od COVID-19 te obratiti se općinskoj epidemiološkoj službi radi prevencije širenja korona virusa.
 • Tim za praćenje implementacije kriznog plana dužan je da vodi evidenciju u skladu sa tabelama KONTROLNA LISTA za upravljanje odgovorom na COVID-19.

VII      STUPANJE KRIZNOG PLANA NA SNAGU

Krizni plan  stupa  na snagu  danom donošenja i   dostavlja se svim  radnicima putem Oglasne ploče, i njegov  sadržaj će se mijenjati i dopunjavati u zavisnosti od izmjene okolnosti i  potrebe postupanja po naredbama i  odlukama nadležnih organa entiteta, kantona ili  lokalnih zajednica.

Direktor Koledža