K O N K U R S

Dešavanja u školi

za izbor  direktora/direktorice „Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom“

“Perzijsko-bosanski koledž sa internatom” Lješevo bb, Ilijaš, na osnovu Odluke Školskog odbora ŠO-04/22 od 05.01.2022. godine, r a s p i s u j e:

  K O N K U R S

za izbor  direktora/direktorice „Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom“ Lješevo na period od četiri godine

 Pored općih uslova predviđenih Zakonom kandidat/kandidatkinja treba da ispunjava i sljedeće: 

–        U pogledu stručne spreme posjeduje uslove za nastavnika ili pedagoga škole,

–        Najmanje VII stepen stručne spreme odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa,

–        Da ima najmanje 8 godina radnog iskustva i od toga najmanje 5 godina na poslovima u nastavi ili na pedagoško-psihološkim poslovima,

–        Da ima najmanje stečeno stručno zvanje mentora Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju…

Tekst Konkursa

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *