KONKURS ZA PRIJEM UPOSLENIKA

Dešavanja u školi

“Perzijsko-bosanski koledž sa internatom” Lješevo bb, Ilijaš, na osnovu Odluke Školskog odbora od 1.7.2021. godine, r a s p i s u j e:

K O N K U R S

za prijem uposlenika na sljedeća radna mjesta

 1. Profesor historije, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2022. godine (4 časa)
 2. Profesor geografije, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2022. godine (4 časa)
 3. Profesor sociologije i građanskog obrazovanja, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2022. godine (4 časa)
 4. Profesor matematike, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2022. godine (16 časova)
 5. Profesor perzijskog jezika, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2022. godine (12 časova)
 6. Profesor latinskog jezika, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2022. godine (3 časa)
 7. Profesor psihologije, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2022.godine (2 časa)
 8. Profesor fizike, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2022. godine (7 časova)
 9. Profesor hemije, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2022. godine (4 časa)
 10. Profesor biologije, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2022. godine (4 časa)
 11. Profesor muzičke kulture, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2022. godine (2 časa)
 12. Profesor likovne kulture, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2022. godine (2 časa)
 13. Profesor sporta, 2 izvršioca za rad u muškim i ženskim odjeljenjima na određeno vrijeme, do 30.06.2022. godine (8 časova)
 14. Profesor islamske vjeronauke, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2022. godine (4 časa)
 15. Odgajateljica, 1 izvršilac za rad u ženskim odjeljenjima na određeno vrijeme, do povratka uposlenice sa porodiljskog odsustva, a najdalje do 30.06.2022. godine (puna norma).

Pored općih uslova predviđenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i uslove vezane za odgovarajuću VSS – rad u Gimnazijama Kantona Sarajevo.

Potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1. OBAVEZNU DOKUMENTACIJU (kopije ili ovjerene kopije):


a) svojeručno potpisanu pisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnu naznaku na koju poziciju konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu,
b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
e) saglasnost da se obavijesti iz člana 23. i 25. Pravilnika dostavljaju elektronskom poštom na adresu koju je kandidat naveo u prijavi za javni konkurs
f) i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta objavljenim na službenoj stranici škole.


2. DODATNU DOKUMENTACIJU (kopije ili ovjerene kopije):


a) uvjerenje/potvrdu o radnom stažu i uvjerenje sa tačno navedenom šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
b) uvjerenje/potvrda poslodavca o vremenu provedenom na stručnom osposobljavanjuu u ustanovi,
c) uvjerenje/potvrda o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa naznačenim poslovima i radnim zadacima koje je kandidat obavljao,
d) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
e) potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne stariju od 3 mjeseca),
f) potvrdu da se kandidat nalazi na evidenciji Službe za zapošljavanje KS ili da jej u radnom odnosu na određeno vrijeme (član 16. stav (3) tačka b) Pravilnika)
g) uvjerenje nadležnog organa kojim se potvrđuje neratni invaliditet,
h) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
i) rješenje o ocjeni o radu koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
j) potvrda o posebnom priznanju UNSA,
k) uvjerenje/rješenje nadležnih organa o pripadnosti boračkoj populaciiji i to:
– uvjerenje o statusu djeteta šehida – poginulog boraca i nestalog branioca
– rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida – poginulog borca, umrlog i nestalog branioca i uvjerenje o učešću u oružanim snagama za šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca, rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida
– dokaz o bračnoj zajednici sa ratnim vojnim invalidom
– rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitnika priznanja
– uvjerenje o učešću u oružanim snagama
– uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida
– rješenje o priznatom pravu na invalidninu ili mjesečni novčani dodatak ili uvjerenje o učešću u oružanim snagama koje izdaje općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu odnosno grupa za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta
l) dokaz da je kandidat autor/koautor udžbenika koji je u upotrebi u Kantonu Sarajevo.


Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju smatrat će se urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije, koje ne moraju biti ovjerene, uz obavezu kandidata koji bude primljen po konkursu, da dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije najkasnije 5 (pet) dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.

Kandidati iz člana 22. stav (4) i (5) Pravilnika će u pisanom obliku putem mail-a i/ili telefonskim putem biti obavješteni o mjestu i vremenu provjere radnih i stručnih sposobnosti, a ukoliko bez opravdanja ne pristupe provjeri radni i stručnih sposobnosti, izgubit će pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.

Nakon konačnosti Odluke o izboru radnika iz člana 25. stav (5) odnosno člana 26. stav (6) Pravilnika, a najkasnije na dan početka rada u školi, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima Škole, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj tel. 033/428-820 i 033/402 – 204.

Dokumentaciju dostaviti lično ili na adresu “Perzijsko – bosanski koledž sa internatom”, Lješevo bb, 71387 Podlugovi – Ilijaš.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *