Dešavanja u školi

KONKURS ZA PRIJEM RADNIKA

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Perzijsko-bosanski koledž sa internatom
Ilijaš, Lješevo bbtel: 033-402-204 fax: 033-402-487
e-mail: pbkilijas@gmail.com

Na osnovu člana 143. stav 4. tačka g, Zakona o srednjem obrazovanju (Službene novine KS 23/17, 30/19) i Odluke Školskog odbora od 03.12.2020. godine, broj: 14-ŠO/20  “Perzijsko-bosanski koledž sa internatom” Lješevo bb, Ilijaš, r a s p i s u j e:

K O N K U R S

za prijem uposlenika na sljedeća radna mjesta

 1. Profesor geografije, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do povratka uposlenice sa porodiljnog odsustva, a najduže do 30.06.2021. godine (7 časova)
 2. Profesor perzijskog jezika, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do povratka uposlenika sa funkcije, a najduže do 30.06.2021. godine (12 časova)
 3. Profesor filozofije sa logikom, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2021. godine (3 časa)
 4. Profesor psihologije, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2021.godine (2 časa)
 5. Profesor fizike, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2021. godine (10 časova)
 6. Profesor biologije, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2021. godine (4 časa)
 7. Profesor muzičke kulture, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2021. godine (2 časa)
 8. Profesor matematike, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2021. godine (18 časova)
 9. Profesor sporta, 2 izvršioca za rad u muškim i ženskim odjeljenjima na određeno vrijeme, do 30.06.2021. godine (4 časa)
 10. Sekretar – pravnik, 1 izvršilac na određeno vrijeme na puno radno vrijeme, do 31.08.2021. godine, (posebni uslovi: poznavanje osnova perzijskog  jezika i interviju)

Pored općih uslova predviđenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i uslove vezane za odgovarajuću VSS – rad u Gimnazijama Kantona Sarajevo.

Potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1.Obavezna dokumentacija (kopije):

 1. svojeručnu potpisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacma kandidata, tačnom naznakom za koju poziciju konkurišu i tačno navedeom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs;
 2. diploma o stečenoj stručnoj spremi (najmanje zvanje magistra ili zvanje profesora po starom sistemu obrazovanja);
 3. izvod iz matične knjige rođenih;
 4. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci).

2. Dodatna dokumentaciju (kopije):

 1. uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
 2. uvjerenje/potvrdu o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje;
 3. uvjerenje/potvrdu o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža  koje je kandidat obavljao;
 4. uvjerenje/potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom;
 5. rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja;
 6. rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini;
 7. dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica u skladu sa Zakonom i članom 10. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo;
 8. osobe koje imaju status naveden u članu 10.stav 2. ovog Pravilnika obavezni su pored rješenja/uvjerenja  nadležnog kantonalnog/općinskog organa i priznanavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne stariju od 6 mjeseci);
 9. pozitivna preporuka prethodnog poslodavca;
 10. potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169-170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 44/99).

Kandidati koji budu ispunjavali navedene kriterije biti će pozvani na intervju, koji je obavezan, a kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje iz javne ustanove u roku od 7 dana od dana obavijesti.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj tel. 033/428-820 i 033/402 – 204.

Dokumentaciju dostaviti lično ili na adresu “Perzijsko – bosanski koledž sa internatom”, Lješevo bb, 71387 Podlugovi – Ilijaš.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *