KONKURS ZA PREDSJEDNIKA I ČLANOVE ŠKOLSKOG ODBORA

Dešavanja u školi

Na osnovu člana 144. Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/10; 23/17; 30/19), Pravilnika o izboru, imenovanju i načinu rada školskih i nadzornih odbora srednjih škola Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 6/11; 24/12, 42/17), Pravila „Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom“, Osnivač “Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom“ dana 01.12.2020. godine raspisuje:

J A V N I   O G L A S

za izbor i imenovanje Predsjednika i članova Školskog odbora  “Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom”

I

U Školski odbor “Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom”, biraju se:

1. Predstavnik Osnivača (Predsjednik)…………………………………………………………………….1 član

2. Predstavnik Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo……………..1 član

3. Predstavnik Općine Ilijaš……………………………………………………………………………………1 član

4. Predstavnik vijeća roditelja/staratelja učenika……………………………………………………….1 član

5. Predstavnik uposlenika škole………………………………………………………………………………1 člana

II

Za Predsjednika i članove Školskog odbora “Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom”može biti imenovan kandidat koji ispunjava sljedeće opće uvjete:

1. da je stariji od 18 godina

 2.da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, u posljednje 3 (tri) godine od objavljivanja Javnog poziva

3.da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine

4. da nije osuđen za krivično djelo

5. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 16/02, 14/03 i 12/04).

Pored navedenih općih uslova, kandidat koji se imenuje za poziciju predsjednika i člana školskih/upravnih odbora, treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove:

1.da posjeduje univerzitetsku diplomu

2. da nema privatni finansijski interes u ustanovi čiji se školski/upravni odbor imenuje

3. da nije direktor, odnosno pomoćnik direktora osnovne i srednje škole

4. da ima status uposlenika u ustanovi, odnosno status roditelja/staratelja djece korisnika usluga ustanove (za članove-predstavnike tih struktura)

5. da nije član više od jednog upravnog/školskog ili nadzornog odbora

III

Kandidati su dužni uz potpisanu prijavu dostaviti sljedeće dokumente:

1. Kratku biografiju

2. Univerzitetsku diplomu

3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

4. Potvrdu o radnom stažu u struci ( potpisanu i ovjerenu od strane poslodavca)

5. Potpisanu i ovjerenu izjavu od strane općinske službe kojom kandidat potvrđuje sljedeće:

– da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava BiH

– da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnošću u upravnom ili nadzornom odboru javne ustanove, da nije  izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 16/02, 14/03 i 12/04)

–  da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, u posljednje 3 (tri) godine od objavljivanja Javnog poziva

– da nije direktor, odnosno pomoćnik direktora osnovne i srednje škole

– da ima status uposlenika u ustanovi, odnosno status roditelja/staratelja djece korisnika usluga ustanove (za članove-predstavnike tih struktura)

– da nije član više od jednog upravnog/školskog ili nadzornog odbora

(privredna društva, agencije, udruženja, fondovi i sl.)

IV

Sve dokumente je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana, od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Predsjednik i članovi Školskog odbora će svoje dužnosti obavljati na dobrovoljnoj osnovi bez      ikakve naknade.

Dokumentaciju dostaviti najkasnije do 15.12.2020. godine, lično sekretaru Škole ili poštom na adresu “Perzijsko-bosanski koledž sa internatom” Lješevo bb, 71387 Podlugovi, Ilijaš sa naznakom „Prijava na konkurs za Školski odbor „ Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom“  ne otvaraj-otvara Komisija.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na br. tel. 033 402 204 ; 033 428-820

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *